Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Mestky urad7.jpeg
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
franophoto, © NitraDen.sk, iDen Media s.r.o.
17. februára 2017 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDen.sk© NitraDen.sk, iDen Media s.r.o.mi

Čo schválili mestskí poslanci?

Prinášame vám prehľad toho, čo schválili nitrianski mestskí poslanci vo štvrtok 16. februára na mestskom zastupiteľstve. Jednotlivé materiály môžete nájsť na stránke mesta Nitra v sekcii Samospráva, podsekcia Zasadnutia MZ. Tomu najzaujímavejšiemu sa budeme venovať samostatne v spravodajstve.

P R O G R A M:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisií
 3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14. 12. 1995 v bodoch a), b), c), d) mat. č. 19 Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2009-MZ zo dňa 19. 03. 2009 mat. č. 1342/09 Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13. 10. 2016 mat. č. 906/2017- schválené
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2016 mat. č. 896/2017- schválené
 5. Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 2016 mat. č. 883/2017– schválené
 6. Správa o výsledku kontroly oprávnenosti poskytnutia a kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých pre mimovládne organizácie v sociálnej oblasti, kontroly dodržiavania Smernice primátora mesta o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií a služieb mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v objektoch vo vlastníctve mesta mat. č. 884/2017 -schválené
 7. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Základnej škole, Cabajská ul. 2, Nitra mat. č. 895/2017 2- schválené
 8. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s nerozpočtovanými finančnými prostriedkami v Zariadení školského stravovania pri Základnej škole Fatranská 14, Nitra mat. č. 916/2017- schválené
 9. Správa o vymáhaní nedoplatkov na poplatku za komunálny odpad, zoznam dlžníkov na vývoze TKO k 31.12.2016 a návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti vymáhania pohľadávok mat. č. 887/2017- schválené
 10. Informatívna správa – Súčasný stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu v mestskej funkčnej oblasti mesta Nitry mat. č. 926/2017
 11. Návrh na kompenzáciu finančných nákladov investovaných do majetku mesta (ARRIVA NITRA a. s.) mat. č. 905/2017 –schválená alternatíva 2 – neschváliť kompenzáciu
 12. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2017 pre cieľové oblasti: a) sociálna oblasť b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom mat. č. 924/2017- schválené
 13. Návrh poradovníka žiadostí o pridelenie 1-izbových, 2-izbových a 3-izbových nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov, zostaveného v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č. 1 mat. č. 925/2017- schválené
 14. Návrh na neuplatnenie valorizácie sadzieb obvyklého ročného nájomného uvedených v prílohe č. 6 a prílohe č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov pre rok 2017 mat. č. 932/2017– schválený pozmeňujúci návrh, téme sa budeme bližšie venovať
 15. Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov mat. č. 903/2017- schválené
 16. Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb mat. č. 850/2016-1- materiál vrátili
 17. Návrh na delegovanie MUDr. Ivana Juhása ako zástupcu mesta Nitry do Rady školy pri Materskej škole, Štefánikova trieda 128, Nitra mat. č. 933/2017- schválené
 18. Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu mat. č. 921/2017- schválené
 19. Návrh na zmenu uznesenia č. 22/2015-MZ zo dňa 05. 02. 2015 (navýšenie počtu VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany) mat. č. 917/2017- schválené
 20. Návrh na voľbu člena VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany z radov obyvateľov mat. č. 918/2017- schválené
 21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 22/2015-MZ zo dňa 05. februára 2015 mat. č. 881/2017 3- schválené
 22. Návrh na voľbu člena VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce z radov obyvateľov mat. č. 882/2017- schválené
 23. Návrh na voľbu člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport z radov ďalších osôb mat. č. 923/2017- schválené
 24. Návrh na odvolanie a voľbu predsedníčky Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo mat. č. 885/2017- predsedníčka komisie sa sama vzdala funkcie
 25. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku v kat. území Mlynárce, parcela registra E KN č. 995 a v kat. území Zobor, parcela registra E KN č. 3240 – Radar s. r. o.) mat. č. 920/2017- schválené
 26. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (GOMPLAST, s. r. o., Novozámocká 691, Nitra) mat. č. 910/2017- vyradené z rokovania z dôvodu, že je záujemca o celý objekt
 27. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 5480/3, k. ú. Zobor) mat. č. 897/2017- schválené
 28. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Chrenová („Kábelová prípojka NN (Výstavba 5 rodinných domov Nitra – Chrenová, Vrábelská ulica)“, vecné bremeno) mat. č. 915/2017- schválené
 29. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom voľných plôch na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre mat. č. 904/2017- schválené
 30. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (odpredaj a prenájom nehnuteľností pre O. Rojka) mat. č. 888/2017- schválené
 31. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce a Zobor (prenájom pozemkov pod stavbou „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce -napojenie na R1 I. etapa“ pre MH Invest s. r. o.) mat. č. 889/2017- schválené
 32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 425/2016-MZ zo dňa 15.12.2016 (zámer odpredaja a prenájmu – Gymnázium, Golianova 68, Nitra) mat. č. 935/2017- schválené
 33. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra v k. ú. Nitra (Gymnázium, Golianova 68, Nitra) mat. č. 936/2017- schválené
 34. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2014-MZ zo dňa 20.11.2014 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov a voľných plôch na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre) mat. č. 898/2017- schválené
 35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 349/2016-MZ zo dňa 10. 11. 2016 (manž. Janikoví, Š. Kiaček a J. Kovačovský, ul. R. Peregrína) mat. č. 890/2017 4- schválené
 36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 144/2016-MZ zo dňa 28. 04. 2016 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – k. ú. Nitra, odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pod stavbou vo vlastníctve manželov Sládekových) mat. č. 899/2017- schválené
 37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2016-MZ zo dňa 23. 06. 2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – k. ú. Nitra, odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pod stavbou vo vlastníctve manželov Sládekových) mat. č. 900/2017- schválené
 38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2010-MZ zo dňa 18. 11. 2010, v znení uznesenia č. 40/2011-MZ zo dňa 24. 02. 2011 v znení uznesenia č. 361/2012-MZ zo dňa 13. 12. 2012, v znení uznesenia č. 303/2014-MZ zo dňa 9. 10. 2014 a v znení uznesenia č. 416/2015-MZ zo dňa 26. 11. 2015 (Vinohradský – prenájom pozemku, k. ú. Chrenová) mat. č. 891/2017- schválené
 39. Návrh na zrušenie uznesenia č. 368/2015-MZ zo dňa 22. 10. 2015 v znení uznesenia č. 219/2016-MZ zo dňa 23. 06. 2016 (prenájom časti pozemku z parcely C KN č. 4764/1 a E KN č. 3151 v kat. území Zobor – Mgr. Karin Kazíková, bytom Dražovská 3A, 949 01 Nitra) mat. č. 892/2017- schválené
 40. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 283/2016-MZ zo dňa 08.09.2016 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – k. ú. Nitra, zámena nehnuteľností pre M. Škodovú a následné finančné vyrovnanie v prospech Mesta Nitra) mat. č. 902/2017- schválené
 41. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 320/2016-MZ zo dňa 13. 10. 2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – k. ú. Nitra, zámena nehnuteľnosti pre Martinu Škodovú a následné finančné vyrovnanie v prospech Mesta Nitra) mat. č. 901/2017- schválené
 42. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 460/2015-MZ zo dňa 17. 12. 2015 (prenájom časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 890/10 a parc. č. 890/48 v kat. úz. Chrenová pre spoločnosť MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra) mat. č. 893/2017- schválené
 43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 333/2016-MZ zo dňa 13.10.2016 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – Uhrinčať – odpredaj pozemku k. ú. Mlynárce) mat. č. 931/2017- schválené
 44. Návrh na zmenu uznesenia č. 363/2015-MZ zo dňa 22. 10. 2015 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Mariánska) mat. č. 911/2017- schválené
 45. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti z parcely C KN č. 28 v kat. území Horné Krškany – JUMA Nitra, s. r. o.) mat. č. 930/2017- schválené
 46. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Mudrák – odpredaj pozemku k. ú. Nitra) mat. č. 731/2016-1 5- schválené
 47. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (IZOTOPCENTRUM, s. r. o.- odpredaj pozemku k. ú. Nitra) mat. č. 886/2017– zámer neschválili
 48. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 747/28 v k. ú. Dolné Krškany (MATADOR Automotive Vráble, a. s.) mat. č. 934/2017- schválené
 49. Interpelácie
 50. Diskusia –poslanec Peter Košťál sa napríklad pýtal na dva nové billboardy na Chrenovej, poslanec Miloš Dovičovič na Nitriansku investičnú, poslankyňa Dominika Tekeliová na nefungujúce parkovacie automaty
 51. Návrh na uznesenie
 52. Záver

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X