Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Stavenisko
ilustračné: pixabay.com
23. apríla 2018 Správy NitraIné správy z Nitry od NitraDeň.skNitraDeň.sk Diskusia()

Obyvatelia Zobora, ktorí nesúhlasia s údajnou ubytovňou pre cudzincov, dostali odpoveď. Toto im odkazuje mesto

Nedávno sme vás informovali o petícii, ktorú spísali obyvatelia Zobora. Vyjadrili v nej nesúhlas s výstavbou, respektíve prestavbou rodinného domu na Veltlínskej ulici č. 2. Takáto je odpoveď od hlavného kontrolóra mesta Nitra.

Ako uviedla Darina Keselyová, hlavná kontrolórka mesta Nitra, 12. marca 2018 bola v centrálnej evidencii petícii zaevidovaná petícia od občanov mestskej časti Zobor. Pod petíciu proti projektu prestavby rodinného domu na Veltlínskej ulici č. 2, za ktorou stojí spoločnosť NEULEK, s. r. o., sa podpísalo 40 obyvateľov.

Obyvatelia svojím podpisom na petičných hárkoch vyslovili nesúhlas s tým, aby stavebný úrad mesta Nitra vydal územné a stavebné povolenie na prestavbu rodinného domu na Veltlínskej z dôvodu, že „v prípade realizácie projektu, by na ploche existujúceho rodinného domu vzniklo 6 bytových jednotiek, čím by došlo k zvýšeniu počtu obyvateľov a s tým je spojené zvýšené dopravné zaťaženie, negatívne na ekologickú stabilizáciu územia ako i na priestorové požiadavky, na ochranu a využívanie prírodných zdrojov, zvýšenie hluku a vzniku odpadov,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Ako sa ďalej píše v dokumente, občania boli vyzvaní na odstránenie nedostatkov v petícii podanej 16. marca tohto roka a následne boli 21. marca 2018 tieto nedostatky odstránené. Dňa 27. marca tohto roka boli k podanej petícii zo strany zástupcov dodatočne doložené petičné hárky s celkovými 62 podpismi.

Hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová oznámila obyvateľom po vyžiadaní si stanovísk odborných útvarov Mestského úradu v Nitre a prešetrení petície nasledovné. „Útvar hlavného architekta Mestského úradu v Nitre (ďalej len ÚHA) vydal dňa 9. 1. 2018 vyjadrenie k investičnému zámeru (č. 20116/2017) k žiadosti spoločnosti NEULEK s.r.o. a priloženej dokumentácii, ktorá riešila prestavbu rodinného dvojdomu na Veltlínskej ul., v ktorom ÚHA nesúhlasí s predloženým zámerom a žiada dodržať podmienky vyplývajúce zo schváleného Územného plánu mesta Nitry a požiadaviek vyplývajúcich z Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a to z hľadiska urbanisticko-architektonického, najmä: investičný zámer musí rešpektovať zástavbu uličnú voľnú do 2 NP formou individuálnych rodinných domov s koeficientom zastavanosti kz≤0,5 vrátane spevnených plôch a chodníkov a dodržaním podielu plôch zelene na stavebnom pozemku, ktorý je vo vlastníctve stavebníka min. 50%; dodržať počet parkovacích miest v zmysle Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a STN 736110/Z1 pre rodinný dom a zabezpečiť parkovanie pre obyvateľov a návštevníkov na vlastnom pozemku; dodržať odstupové vzdialenosti medzi rodinnými domami v zmysle Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a STN 734301; pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Prístupová komunikácia má nevyhovujúci parameter,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Podľa hlavnej kontrolórky predložený návrh rodinného domu nerešpektuje ani definíciu rodinného domu v zmysle STN, pretože podľa normy je rodinným domom budova so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, pričom môže mať najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

23. februára 2018 vydal Útvar hlavného architekta (ÚHA) na opätovnú žiadosť spoločnosti NEULEK, s.r.o. vyjadrenie k investičnému zámeru. Podľa tohto vyjadrenia ÚHA nesúhlasí s predloženým zámerom a k vydanému stanovisku zo dňa 9. januára 2018 „ďalej doplnil, že aj Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor, Dražovce sa k stanovisku ÚHA prikláňa a žiada investora, aby predložil aj stanoviská všetkých dotknutých susedov. Tiež mu bolo odporučené zachovať rodinný dvojdom (t.j. max. dve bytové jednotky), prípadne prestavbu celého objektu na rodinný dom s max. troma bytovými jednotkami v zmysle STN 734301. Pre odsúhlasenie investičného zámeru bolo investorovi odporučené predložiť projektovú dokumentáciu, ktorá bude rešpektovať vyššie uvedené podmienky a podmienky vyplývajúce z ÚPN mesta Nitry a Vyhl. č. 532/2002 Z.z.,“ uvádza hlavná kontrolórka Nitry Darina Keselyová.

Ako sa píše v oznámení o výsledku prešetrenia petície, investor dňa 15. februára tohto roka požiadal o prehodnotenie vydaného stanoviska ÚHA z 9. januára 2018. Žiadosť bola preto aj s projektovou dokumentáciou postúpená na zasadnutie komisie pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť a znova aj na Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor, Dražovce.

Zasadnutie VMČ  č. 6 Zobor, Dražovce sa uskutočnilo 12. apríla 2018, práve tu sa členovia oboznámili s investičným zámerom. Na zasadnutí im ho prezentoval zástupca spoločnosti NEULEK, s. r. o., a po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie zistili nesúlad s deklarovaným zámerom investora. „Na zasadnutí VMČ sa zúčastnili aj zástupcovia podanej petícii občanov mestskej časti Zobor a Dražovce. VMČ berie na vedomie predloženú petíciu so všetkými argumentmi a s jej obsahom,“ uvádza sa v oznámení.

„Komisia pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť na svojom zasadnutí konanom dňa 9. 4. 2018 prerokovala žiadosť spoločnosti NEULEK, s.r.o. o prehodnotenie stanoviska ÚHA k investičnému zámeru, no vzhľadom na komisii podanú petíciu obyvateľov mestskej časti Zobor, komisia zaujme stanovisko k predmetnej záležitosti až po obdržaní stanoviska z VMČ č. 6 Zobor, Dražovce, t. j. na zasadnutí komisie v 5/2018,“ spresňuje Keselyová.

K predmetu petície sa vyjadril odbor stavebného poriadku, pričom uviedol, že nakoľko projektová dokumentácia obsahuje iba jeden rez uvedenou stavbou, stavebník musí doplniť PD o ďalšie rezy, aby bolo zrejmé, či ide o jednoduchú stavbu, kde bude stavebný úrad viesť konanie o zlúčenom územnom so stavebným konaním alebo bude viesť územné a stavebné konanie samostatne. „Pokiaľ stanovisko Útvaru hlavného architekta nebude kladné, stavebný úrad nezaháji konanie,“ spresňuje dokument.

„Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná,“ píše sa v oznámení o výsledku prešetrenia petície.

Ako uzavrela hlavná kontrolórka mesta Nitra Darina Keselyová: „K vyššie uvedenému Vám ďalej oznamujem, že do kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, v zmysle § 18d ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Svoje námietky a pripomienky si preto môžete uplatniť priamo v územnom príp. stavebnom konaní.“

S otázkami ohľadom prestavby domu na údajnú ubytovňu sme sa obrátili aj na poslancov tejto mestskej časti. Zaujímal nás ich postoj k danej veci a či sú za výstavbu, respektíve prestavbu, alebo proti nej. Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre Renáta Kolenčíková vyjadrila svoj nesúhlas. „Obyvatelia s uvedenou petíciou sa zúčastnili na rokovaní Výboru mestskej časti Zobor. Hovorím to pri každej petícii, ktorých sme na Zobore riešili niekoľko, že je mojou povinnosťou hájiť záujmy občanov tejto mestskej časti. Malli sme na zasadnutí výboru predloženú projektovú dokumentáciu, ktorá sa nezhoduje s územným plánom, ktorý túto lokalitu označuje na bývanie s dvomi nadzemnými podlažiami. Určite by sa nikomu z nás nepáčilo, keby v jeho susedstve vyrástla ubytovňa s desiatimi bytmi. Som zásadne proti tejto rekonštrukcii a odporučila som obyvateľom ohlásiť stavebnú inšpekciu a zastaviť stavebné práce,“ uviedla Kolenčíková.

Ďalší z mestských poslancov nie je zásadne proti. „Z mojej strany, keby to bolo v súlade s územným plánom a boli by dodržané všetky zákonné podmienky, nemám námietky. Ale ako som sa presvedčil, na projekte bolo predložené niečo iné ako bolo požadované. Takže žiadam UHA o posúdenie daného stavu,“ napísal poslanec MsZ v Nitre Pavel Varga.

Miroslav Hatala, posledný z oslovených poslancov za túto mestskú časť, nám do uzávierky článku nezaslal svoju odpoveď.

O tom, čo sa nakoniec stane s rodinným domom na Veltlínskej ulici č. 2, bude pravdepodobne rozhodovať útvar hlavného architekta. Prestavbu rodinného domu na údajnú ubytovňu, ktorá by mala podľa obyvateľov Zobora slúžiť i zahraničným robotníkom, sledujeme aj naďalej. Čítajte NitraDeň.sk.

Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Copyright © NitraDen.sk Všetky práva vyhradené. NitraDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X